Kaučukové podlahoviny v objektu

Nově položená podlahová krytina musí být po ukončení všech stavebních prací vyčištěna tak, aby byly odstraněny veškeré zbytky výrobních a montážních nečistot. Na toto základní vyčištění použít CC-Základní čistící přípravek R v koncentraci až 1 : 5 s vodou a povrch nejprve vyzkoušet na nenápadném místě na odolnost barev. Roztok nanést na podlahu a nechat působit 10 - 15 minut. Poté rozpuštěné nečistoty intenzivně vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP s kartáčem nebo červeným padem (červený pad nepoužívat u podlahovin s nopy). Tvrdé (např. černé) čistící pady nesmí být použity, poněvadž by mohly způsobit poškození (poškrábání) povrchu a během provozu by docházelo k silnějšímu špinění plochy. Pokud bude následovat ošetření polymerovou disperzí (viz bod 3.2), použít na základní čištění zelený pad. Po vydrhnutí nečistoty důkladně odsát vysavačem na vodu s adaptorem pro tvrdé povrchy nebo - např. CC-Premium F2. Následně celou plochu neutralizovat čistou vodou až do úplného odstranění všech nečistot a zbytků čistícího přípravku.

Upozornění: U podlahovin s odstranitelnou výrobní polymerní úpravou povrchu dojde při dodržení výše uvedeného postupu k odstranění této úpravy. U těchto kvalit použijte pro čištění po ukončení stavebních prací CC-Aktivní čistící přípravek R 280.

Ošetření povrchu

Po každém čištění po ukončení stavebních prací nebo základním čištění musí bezprostředně následovat ošetření povrchu podlahové krytiny ještě před jejím používáním. Ošetřením vznikne na povrchu krytiny ochranný film, který zmenšuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Podle odolnosti ochranného filmu rozlišujeme následující možnosti.

Ošetření čistícími prostředky:


Povrch po základním čištění nebo čištění po ukončení stavebních prací ošetřit CC-R 1000-čistícím přípravkem (na bázi vodou rozpustných polymerů). Vytvořit roztok s vodou v poměru 1:10 a podlahu tímto roztokem důkladně vytřít. Tímto způsobem vytvořený ochranný film musí být na závěr a poté pravidelně během běžného čištění přelešťován jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s leštícím padem nebo leštícím kartáčem.

Ošetření polymerními disperzemi:


U podlah s mírnou strukturou povrchu (ne v případě struktury s nopy!) a ve zvláštních případech u hladkých podlah (např. u poškrábaných povrchů) je možné provést pro ulehčení běžného čištění a zvýšení odolnosti ošetření pomocí CC-Mat na podlahy nebo CC-Lesk na podlahy. Tato metoda se doporučuje obzvláště tam, kde není možné provádět pravidelně přelešťování povrchu po běžném čištění a je podmíněna tím, že bude nejprve provedeno pečlivé základní čištění, neboť v opačném případě by došlo k nerovnoměrnému splynutí polymerové disperze a na ploše by se pozaschnutí objevily skvrny nebo by došlo k nedostatečnému přilnutí. CC-Mat na podlahy popřípadě CC-Lesk na podlahy nanést dvakrát neředěný tence a rovnoměrně na podlahu. Použít CC-Lasičku nebo plochý mop a nanášení provádět do kříže. Dbát na dobré zaschnutí prvního nátěru než bude aplikován druhý. Před používáním nechat plochu důkladně zaschnout, nejlépe přes noc.

Běžné denní čištění a ošetřování

Odstraňování prachu a volných nečistot je možno provádět vlhkým mopem. Pro odstranění ulpívajících nečistot a pro dobrý optický vzhled povrchu se doporučuje pravidelné manuální nebo strojové čištění (např. CC-Premium F2) roztokem CC-R 1000-čistícího přípravku v koncentraci 1:200 s vodou. Podle vnosu nečistot může být nutné provádět čištění denně i u podlahovin ošetřených polymerní disperzí. Prostory, ve kterých je nutno provádět plošnou desinfekci, mohou být dezinfikovány a čištěny CC-Dezinfekčním prostředkem (testován Státním zdravotním ústavem Praha, povolen hlavním hygienikem ČR, zkoušen podle směrnic VII. listiny DGHM a DVG).

Pravidelným leštěním zaschlých ošetřovacích komponentů jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP 2+S s leštícím padem bude vytvořen odolný ochranný film s velmi dobrým optickým vzhledem. Pokud bude na zvrásněných nebo vyjímečně mírně strukturovaných podlahovinách povrch ošetřen polymerní disperzí, mohou být obzvláště zatěžované prostory (např. vychozené cesty) podle potřeby obnovovány metodou suché sanace ochranného filmu. Toto opatření je velmi důležité především v silně frekventovaných prostorách. Odolnost a ochrana povrchu zůstane zachována a interval mezi základními čištěními se prodlouží.

Základní čištění

Vzhledem k namáhání a s tím spojeným stupněm znečištění je v určitých časových odstupech nutno provést základní čištění podlahové krytiny. V závislosti na stupni namáhání a na způsobu provádění běžného čištění se pohybuje tento interval u objektových prostor v rozmezí 6 - 12 měsíců. Staré ochranné filmy, tvrdošíjné nečistoty a ostatní usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou díky základnímu čištění účinně odstraněny. CC-Základní čistící přípravek R zředit v poměru 1 : 5, roztok nanést na plochu a po 15 - 20 minutách působení povrch dobře vydrhnou jednokotoučovým rotačním strojem CC-SRP s kartáčem nebo červeným padem. Na tvrdošíjné ochranné filmy použít CC-Základní čistící přípravek R neředěný. Podlahovinu nejprve odzkoušet na barevnou stálost. Pokud bude následovat ošetření polymerovou disperzí, použít na vydrhnutí povrchu zelený pad. Rozpuštěné a vydrhnuté nečistoty důkladně vysát vysavačem na vodu a celý povrch neutralizovat čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího přípravku. Následně opět provést ošetření povrchu (tak, jak je popsáno v bodě 3.).

Odstranění skvrn a rýh od gumových podpatků

Tvrdošíjné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraníte pomocí přípravku na odstraňování skvrn CC-Elatex ve spojení s hadrem nebo jemným padem. Vzhledem k tomu, že tento produkt odstraňuje i ochranné vrstvy, je nutno vyčištěné místo ošetřit sprejovou metodou nebo pomocí hadru namočeném ve stejném produktu, kterým je ochranná vrstva vytvořena.

Udržení hodnoty ve speciálních objektech

V prostorách se zvláštními požadavky na mechanické zatížení povrchu a chemickou odolnost ochranného filmu může být vhodnější použít pro ošetření některou z CC-Tvrdých ochranných vrstev nebo přistoupit k dlouhodobému ošetření některou polyuretanovou CC-PU-ochrannou vrstvou a poté provádět běžné čištění CC-PU-čističem. Kontaktujte v případě zájmu o tento postup nebo při ošetřování odvodivých konstrukcí nebo zvláštních konstrukcí (např. zdvojené podlahy) naše technické poradenství. Ve vlhkých prostorách nesmí být ošetření provedeno.